Windykacja

Odnośnie trybu przeprowadzania przez Kancelarię postępowania windykacyjnego, wyjaśniam, iż odbywa się ono kompleksowo i składa zasadniczo z trzech etapów. W pierwszej kolejności jest to windykacja długów polubowna, następnie postępowanie sądowe oraz egzekucja komornicza.

Na etapie windykacji polubownej skupiamy się na przekonaniu dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązań. Zaczynamy od kontaktu telefonicznego, mailowego oraz pisemnego wezwania do zapłaty. Często dłużnicy, jeżeli mają wolę spłaty zobowiązania, a popadli w kłopoty finansowe niecelowo, już na tym etapie udaje nam się porozumieć co do zasad uregulowania zobowiązań. W tym celu zawieramy z dłużnikiem ugodę lub porozumienie, w którym zazwyczaj zobowiązanie jest rozkładane na raty. Co prawda polubowna windykacja długów wydłuża nam czas postępowania, jednak jest to sposób najtańszy dla Klienta oraz daje szanse na dalszą współpracę firm (jeżeli dług pochodził ze współpracy gospodarczej). Ponadto podpisanie ww. dokumentów, stanowiących uznanie zobowiązania obejmuje negocjacje sposobu oraz terminów zapłaty, spotkania z dłużnikami; uzupełnienie brakujących dokumentów w sprawie m.in. potwierdzenie salda, ugoda, przyznanie się do długu; monitoring dokonywanych przez dłużnika wpłat, wstępna ocena wypłacalności dłużnika. Ten etap windykacji jako pierwszy jest ograniczany do minimum, chyba że dłużnik daje realną gwarancję dobrowolnej spłaty zobowiązania. W drugiej kolejności występujemy na drogę sądową. Zawsze staramy się aby było to postępowanie najtańsze (ograniczenie wpisu sądowego z wartości 5% do wartości 1,25% - na co pozwalają wcześniej zdobyte dokumenty) oraz w miarę najszybsze – staramy się kierować sprawy do mniejszych sądów, gdzie sprawy toczą się szybciej i sprawniej. Dzięki współpracy z prawnikami w całej Polsce zapewniamy Klientom pomoc prawną we wszystkich sądach w Polsce, czy stosunkowo niskich kosztach. Windykacja długów przed sądem daje pewność tego, że roszczenie się nie przedawni, oraz jest jedyną legalną metodą przymusowego dochodzenia roszczeń po skierowaniu sprawy do komornika. Bez tego etapu istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasza wierzytelność się przedawni lub dłużnik po prostu „ucieknie” z majątkiem jeżeli będziemy zbyt długo czekać. Ostatnim etapem jest egzekucja komornicza, która dzięki szybkiemu działaniu przez współpracujących z nami na stałe komorników, zmierza do pełnego uregulowania należności wierzycieli. Sprawny, ale rozsądny i znający swoje uprawnienia i ograniczenia komornik, potrafi szybko i skutecznie doprowadzić do odzyskania wierzytelności. Często też to komornicy zawierają ugody z dłużnikami – oczywiście za zgodą wierzyciela, i z jednej strony odzyskują dług, a z drugiej pozwalają na funkcjonowanie dłużnika.

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl