Nieruchomości i prawo budowlane

Nasza Kancelaria oferuje Klientom pełne doradztwo prawne i inwestycyjne na rynku nieruchomości. Świadczymy usługi związane zarówno z procesami inwestycyjnymi jak i takimi kwestiami jak podział nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanawianie i zniesienie obciążeń, zarządzanie nieruchomościami, urządzanie ksiąg wieczystych.

Pomagamy przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami jak i przy prowadzeniu inwestycji i przedsięwzięć na nich. Wykonujemy analizy prawne stanu nieruchomości (w tym raporty due dilligence) obejmujące w szczególności badanie ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalenie stanu obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich w tym roszczeń reprywatyzacyjnych, ocenę stanu technicznego nieruchomości. Współpracujący z nami rzeczoznawcy (wielokrotnie biegli sądowi) przygotowują wyceny nieruchomości. Naszym Klientom doradzamy i pomagamy w prostowaniu stanów prawnych i faktycznych nieruchomości, w tym w eliminacji wykrytych zagrożeń dla przyszłych, albo już prowadzonych inwestycji. Pomagamy przy zmianach planów miejscowych oraz w uzyskaniu pożądanych warunków zabudowy.

W ramach pomocy przy inwestycjach Kancelaria m.in. gromadzi wymaganą dokumentację związaną z nabyciem nieruchomości, wymagane przez prawo budowalne dokumenty dotyczące rozpoczęcia inwestycji – pomoc przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, oraz reprezentuje przed organami administracji, sądami, notariuszami i innymi instytucjami zaangażowanymi w proces budowlany. Ponadto Kancelaria przygotowuje lub opiniuje umowy ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Wywłaszczenia

Kancelaria specjalizuje się również w prowadzeniu postępowań dotyczących wywłaszczeń oraz uzyskania odszkodowań na rzecz naszych Klientów. Prowadziliśmy wiele spraw dotyczących przejęcia przez skarb państwa lub inne organy państwowe nieruchomości naszych klientów - w tym pod inwestycje drogowe wokół Warszawy. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie stosunkowo szybko i bezstresowo dla Państwa przeprowadzić całe postępowanie oraz uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenie. Wywłaszczenie nieruchomości nie musi oznaczać problemu i traty majątkowej – wprost przeciwnie. Przygotowujemy i pomagamy zawierać porozumienia w sprawie zapewnienia Klientom lokali zamiennych do czasu wypłaty odszkodowania. Kontrolujemy wysokość przyznanego odszkodowania - w tym współpracujemy z uznanym biurem rzeczoznawców majątkowych, których operaty szacunkowe są uznawane, za wysoce rzetelne i nie są podważane przez sądy i organy. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości musi odpowiadać faktycznej jej wartości oraz uwzględniać wszystkie dodatkowe jej składniki – takie jak ogrodzenia, urządzenie terenu, drzewa i inną zieleń, małą architekturę. Często niestety odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość tych elementów nie obejmuje – nasza pomoc pozwala na uniknięcie tych „niedopatrzeń” urzędników i rzeczoznawców działających na zlecenie urzędu. Odnośnie nieruchomości wywłaszczonych, jeżeli roszczenia nie są przedawnione i jest to prawnie dopuszczalne prowadzimy także sprawy o zwrot nieruchomości wywłaszczonej. 

projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl