Alimenty

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania bieżących środków utrzymania osobie lub osobom, które nie mogą utrzymać się samodzielnie.

Obowiązkiem tym mogą być objęci m.in.

  • małżonkowie,
  • rodzice,
  • dziadkowie,
  • wnuki,
  • rodzeństwo.

Alimenty na dziecko w sprawie rozwodowej

W praktyce najczęściej alimentami, czyli kosztami utrzymania i wychowania dziecka, obarczani są rodzice względem dziecka. Alimenty na dziecko zasądzane są podczas rozprawy rozwodowej już w wyroku orzekającym rozwód sąd, także wtedy gdy rodzice porozumieli się co do wysokości alimentów jak i sposobu ich uiszczania.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, oraz w jakiej wysokości każdy z rodziców jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Zazwyczaj rozstrzygając o alimentach sąd ustala iż, rodzic opiekujący się i wychowujący osobiście dziecko wypełnia tym samym swoje obowiązki i w takim przypadku tylko drugi z rodziców jest obciążany obowiązkiem pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Adwokat prowadzący sprawę nie tylko pomoże w zasądzeniu alimentów, ale zadba także, aby przedstawić sądowi pełną argumentację do tego aby te alimenty były na tyle wysokie, aby zapewnić spokojny byt dziecku (lub innemu uprawnionemu).

Podstawa alimentów

Podstawą przyznania świadczeń alimentacyjnych rodziców względem dzieci, jest niesamodzielność dzieci, która nie pozwala na zdobywanie środków utrzymania. Obowiązek alimentacyjny względem dzieci, nie jest traktowany jedynie jako zaspokojenie potrzeb materialnych dziecka - rodzic ma bowiem obowiązek zapewnić nie tylko środki utrzymania, ale dbać o jego rozwój intelektualny, kulturalny, duchowy i fizyczny, a także przygotowanie dziecka do przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym do podjęcia pracy zawodowej. Wypełnienie wszystkich tych obowiązków związane jest z dostarczaniem dziecku środków finansowych, pozwalających na ich realizację.

Kwota alimentów

Określając kwotę alimentów, sąd bierze pod uwagę:

  1. dochody uzyskiwane przez rodzica oraz (i to przede wszystkim)
  2. możliwości zarobkowe zobowiązanego, które ustala się biorąc pod uwagę wykształcenie, wiek, stan zdrowotny zobowiązanego. Jeżeli rodzic w chwili orzekania jest bezrobotny, sąd bada czy rodzic dokłada należytych starań, aby zdobyć pracę.
  3. utrzymanie tego samego poziomu życia, pomiędzy rodzicami i dziećmi - zamożny rodzi, żyjący na wysokiej stopie . Jeżeli więc rodzica stać na wiele, nie do pomyślenia jest sytuacja w której zaspokaja on tylko podstawowe potrzeby dziecka, nie łożąc na dodatkowe jego wydatki.

Kwota alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb uprawnionego, posiadanego majątku oraz zdolności zarobkowych zobowiązanego do płacenia alimentów. Sąd bierze pod uwagę także stopę życiową i poziom życia.
Po zasądzeniu alimentów, można wnioskować o ich zmianę, w przypadku zmiany okoliczności, które były podstawą ustalania - na przykład zobowiązany nie ma możliwości zarobkowania, wzrosną potrzeby dziecka np. w związku z chorobą.
Strona żądająca alimentów, nie ponosi kosztów sądowych. Duże miasta takiej jak Warszawa, zazwyczaj generują większe koszty utrzymania dziecka i element ten także należy wziąć pod uwagę określając ich wysokość.

Przez jaki czas płaci się alimenty

Obowiązek uiszczenia alimentów dla dzieci nie jest ograniczony w czasie i może trwać przez wiele lat także po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości. Jeżeli dziecko osiągnęło już pełnoletniość, ale się dalej chce uczyć, rodzice są zobowiązani płacić alimenty, chyba, że dziecko może utrzymać się samo. Obowiązek płacenia alimentów trwa tak długo, jak długo dziecko nie zdobędzie kwalifikacji zawodowych umożliwiających samodzielne utrzymanie się. Długość kształcenia zależy od osobistych zdolności i predyspozycji dziecka. Przy czym jeżeli dziecko z własnej winy zaniedbuje obowiązki uczelniane, można wystąpić o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Prawnik pomoże w przygotowaniu pozwu o uchylenie alimentów, tak aby sąd go uwzględnił, szczególnie jeżeli dziecko tylko pozoruje dalszą naukę i sztuczne przedłuża czas pobierania alimentów.

Egzekucja alimentów

w przypadku nie regulowania dobrowolnie alimentów przez zobowiązanego, konieczne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika sądowego. W przypadku jeżeli egzekucja komornicza okaże się nieskuteczna uprawniony ma kilka sposobów obrony:

  1. można wystąpić o wypłaty do funduszu alimentacyjnego (jeżeli dochód rodziny nie przekracza 725 zł na osobę) - do kwoty maksymalnie 500 zł.
  2. można pozwać o alimenty dla dziecka, jego dziadków - rodziców ojca / matki, nie płacącej alimentów.
projekt graficzny: ebrudesign.pl, wdrożenie: amill.pl